Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 31. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17), članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Dubrovnik, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Dubrovnik na sjednici održanoj dana 6. srpnja 2018. daje suglasnost ravnatelju Županijske lučke uprave Dubrovnik za objavljivanje
OBAVIJESTI o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska lučka uprava Dubrovnik iskazuje namjeru davanja koncesija na pomorskom dobru u luci Lopud (na lučkom području luke Lopud) u postojećem objektu (bivša ”Biljetarnica”) u svrhu obavljanja turističko-ugostiteljskih djelatnosti.

PREDMET KONCESIJE

Predmet koncesije je gospodarsko koritenje kopnenog dijela pomorskog dobra na dijelu obale, u luci Lopud (na lučkom području luke Lopud) u postojećem objektu (bivša ”Biljetarnica”) u svrhu obavljanja turističko-ugostiteljskih djelatnosti, sukladno kriterijima iz Uredbe.

Područje koje se daje u koncesiju ukupne je površine 50,0 m2 (od toga 35m2 unutarnjeg prostora i 15m2 vanjskog prostora).

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na presliku katastarskog plana.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovog članka ne objavljuje se.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije u skladu s zakonskim odredbama.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju, iznosi 40.000,00 kuna (slovima: četrdesettisuća kuna), a samim Ugovorom o koncesiji zaštiti će se predmetna naknada od inflatornih kretanja.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 5% (slovima: pet posto) prihoda od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području iskazan u apsolutnom iznosu.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJAVANJE

Članak 5.

Ponuditelj mora uz ponudu obavezno priložiti: 1. dokaze o sposobnosti ponuditelja :

 • izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;
 • odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;
 • podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana drutva i obrte;
 • podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;
 • izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao;
 • izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;
 • izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminala;2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela (iskazan u apsolutnom iznosu) koncesijske naknade; 3. studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za javno prikupljanje ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

 

Studija gospodarske opravdanosti sadrži:

 • postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;
 • plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;
 • iznos planirane investicije u zatitu okolia;
 • iznos planirane ukupne investicije;
 • izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

4. garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najdue dvije godine ili bjanko zadunicu na iznos od 50.000,00 kuna.

5. pismo namjere poslovne banke u izvornom obliku da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja šest mjeseci dužim od planiranog roka zavretka investicijskog ciklusa.

6. uvjerenje nadlenog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja.

7. idejni projekt zahvata na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

8. Rekapitulacijski list (Kriteriji iz članka 7. stavak 1. trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu).

9. Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je najmanje 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u Elektroničkom oglasniku javne nabave ili »Narodnim  novinama«.  Ponude se dostavljaju na adresu: Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20  000 Dubrovnik, s naznakom: »Ponuda za koncesiju – NE OTVARATI«. Ponude se  dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno na navedenu adresu.

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnicu Županijska lučka uprava Dubrovnik najkasnije do 1100 sati na dan naveden u Elektroničkom oglasniku javne nabave, bez obzira na način dostave.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja  koncesije na pomorskom dobru, (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10,  102/11, 83/12, 10/17) prema slijedećim kriterijima:

 • ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade – 30%,
 • ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade – 30%,
  ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske
  opravdanosti – 40% Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne moe iznositi vie od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:
Koef. stal. konc. = 30% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

a)
b)
c)
Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, zemljino-knjine izvadke, preslik katastarskog plana itd. a moe se podignuti u Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 1100 sati u prostorijama upanijske lučke uprave Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik.

Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje Upravno vijeće Županijske lučke uprave Dubrovnik najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

Koef. promjenj. konc. = 30% x ponuđeni apsolutni iznos prom. dijela koncesijske naknade najviši ponuđeni apslolutni iznos prom. dijela koncesijske naknade

Koef. ukupne investicije = 40% x ponuđeni iznos ukupne investicije najviši ponuđeni iznos ukupne investicije na prijedlog Ravnatelja.

DONOENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog  Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedlog Odluke o ponitenju postupka davanja koncesije, uz obrazloenje istih.

Prijedlog Odluke iz stavka 1. ovog članka Stručno povjerenstvo dostavlja Upravnom vijeću Županijske lučke uprave Dubrovnik koja donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluku o ponitenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni bez odgode, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja Odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredbe članka 38. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Odabrani ponuditelj moe, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti i izvršnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovnik.

ALBA

Članak 11.

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i Odluke o ponitenju moe se izjaviti alba.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom  za rjeavanje o albi sukladno zakonskim odredbama.

ZAVRNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Županijske lučke uprave Dubrovnik www.zlu-dubrovnik.hr , te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave ili »Narodnim novinama”.

Članak 13.

Rok za donoenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iznosi najvie stoosamdeset dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Dokumentacija:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga

ZLUD – Koncesija Lopud (Obavijest o namjeri davanja koncesije)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Back to top