Županijska lučka uprava Dubrovnik osnovana je odlukom Poglavarstva Dubrovačko – neretvanske županije dana 19. travnja 2005.godine, na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95) i članka 13. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93), a registrirana je 21. travnja 2006. godine kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, radi  upravljanja, gradnje i korištenja Gradske luke Dubrovnik i jos 15 luka otvorenih za javni  promet na lučkom području Dubrovačko – neretvanske županije.

Djelatnosti lučke uprave su:

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje
  predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke
  uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja
  (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko – tehnološkog
  jedinstva i sigurnost plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes
  drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost
  na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području
  sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

 

Struktura vlasništva i upravljanja:

VLASNIK

Dubrovačko – neretvanska županija 100%

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti sa kojima Županijska lučka uprava Dubrovnik kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Back to top